QUOTES

You must see yourself with your success. – BeckyJosh

Sin is powerful, do not indulge in it no matter how little it may look. – BeckyJosh

Be a good role model, every believer is a minister. – BeckyJosh

Are you nagging to God on that situation because He’s yet to answer your request. I say hold on, hold out, God is working it out. – BeckyJosh

Life Is All About Choice And Is Also All About Game

You can beat it like a drum,

you can play it like a draft,

you can wash it like a cloth,

you can watch like a film,

you can board it like a cab,

you can sweep it like a floor,

you can on it like a light,

you can lay it like a bed,

you can type it like a letter,

you can paint it like a  house,

you can cut it like a grass,

you can plant it like a tree,

you can carry it like a bag,

you can draw it like a well water,

you  can wear it like a dress,

you can build it like a home,

you can read it like a book,

you can study it like a course,

you can sit on it like a chair,

you can look at it like a mirror,

you can drink it like a water,

you can view it like a vision,

you can close it like a window,

you can lock it like a door,

you can plan it like a future,

DON’T FORGET, YOUR LIFE IS IN YOUR HANDS.

Ireti, Igbagbo ati Ife

Awon ore meta kan wa,

oruko ikinni ireti,

oruko ekeji Igbagbo,

oruko eketa Ife,

o wa di ojo kan,

oro wa se oro,

ireti loun lagba,

igbagbo loun legbon,

ife duro oun wo won loye.

won wa ko leta si Jesu,

ko wa pari oro yi,

Jesus fun won ni ojo meta,

pe oun a de,

Ireti fi’le p’oti,

Igbagbo f’ona ro’ka,

Ife gbawe,

oun ronu.

Nigba ti Jesu ma wa s’aye,

pelu adanwo lo wa saye,

o wo agbada to ti gbo,

bata to ti gbo,

ewu to ti faya,

o wa n rin bi alagbe,

o di’le Ireti,

Ireti ni wipe,

je n r’okan o, mo fe ri Jesu,

Jesu gbera nibe, o dile Igbagbo,

Igbagbo ni wipe, kuro lona fun mi, mo n reti Jesu,

Jesu kuro nibe, o dile Ife,

Ife woju Re, o w’ese Re, o tun wa w’owo Re,

Ife wa nipe, eyi dara ju ti alagbe lo.

Jesu wa wipe, e lo pe Ireti fun mi wa,

E lo pe Igbagbo fun mi wa,

Mo fe fi’fe joba lori le aye,

IFE JOBA, IFE JOBA, IFE JOBA,

LORI LE AYE.

In life, no matter what we are doing, or what we are up to, LOVE is the greatest gift on earth.